Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

TOÁN HỌC KỲ DIỆU VÀ TÌNH YÊU THIÊN CHÚABTTVHQN 
Sưu tầm

Vũ trụ loan báo vinh quang Chúa. Mọi sự không phải là chuyện tình cờ hay may rủi. Vũ trụ được tạo dựng do một Thiên Chúa khôn ngoan lạ thường. Hãy xem vẻ đẹp của toán học dưới đây và Tình Yêu Thiên Chúa.

1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10= 1111111111

9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888

Tuyệt quá phải không nào? Và hãy nhìn các con số đối xứng dưới đây:

1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111 = 12345678987654321

Điều gì bằng 100%? Điều gì có ý nghĩa hơn 100%? Đạt 101% có ý nghĩa gì theo quan điểm toán học?

Dưới đây là một công thức nhỏ giúp trả lời các câu hỏi này:
Nếu các mẫu tự:  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Được đại diện bằng các con số: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26.

Thì:  H-A-R-D-W-O- R- K  (cần mẫn) bằng 8+1+18+4+23+ 15+18+11 = 98%
And:  K-N-O-W-L-E- D-G-E  (kiến thức) bằng 11+14+15+23+ 12+5+4+7+ 5 = 96%

Thế nhưng:
L-O-V-E-O-F- G-O-D  (tình yêu Thiên Chúa) bằng 12+15+22+5+15+ 6+7+15+4 = 101%