Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

HÌNH ẢNH ĐÓN TIẾP ĐỨC TGM LEOPOLDO GIRELLI TẠI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠN, GÒ THỊ, NGÀY 08/09/2011