Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

TIỂN CHÂN ĐỨC TGM LEOPOLDO GIRELLI ĐI KONTUM, NGÀY 09/09/2011