Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

HÌNH ẢNH ĐỨC TGM LEOPOLDO GIRELLI TẠI ĐÀI KỶ NIỆM NƯỚC MẶN NGÀY 08/09/1022