Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2012

MẢ TỬ ĐẠO THÁC ĐÁBáo “Lời Thăm”, Địa phận Qui Nhơn,
số 45, Thứ Năm, 20 Nov. 1941

            Đặng Quyền 

Vừa lược đăng, kỳ trước, một trang thảm sử, nghe người ta nói lại, liền tiếp được một bổn ký trình thường niên của Đức giám mục Qui Nhơn theo bổn sổ phúc trình Tòa Thánh; trong đó có nói Thác Đá, một sở đạo gần phủ lỵ Bồng Sơn, cũng có cái lăng, giống như lăng tử đạo Gia Hựu và kể luôn tích tử đạo nữa. Xin dịch nguyên văn khúc chuyện tử đạo Thác Đá ra đây, hiến các bạn coi cho biết, gọi là chút dấu tích xưa.
“Thác Đá, ngày nay tách làm hai sở, trước năm 1885, (cái năm thảm khốc, người ta kêu là năm Ất Dậu) chung có một sở, nhơn số là 400 người, kể luôn cả 140 người ở nhà phước và nhà mồ côi. Nhà thờ và lỵ sở ở tại Thác Đá dưới, cách phía dưới Thác Đá ngày nay không đầy hai cây số. Cả địa sở tính được lối 1.800 linh hồn, ăn trùm chẳng những mấy địa sở Đại Bình, Trung Yên, Trung Lương, mà cả đến Mỹ Thọ, Vạn, Tân Đức và Lò Gốm nữa.
Năm 1885, cả thảy đều bị thiêu, bị sát hết, không còn mảy may gì cả. Trong khoảng tháng Juillet năm ấy, Cố Barrat và Cha Mão, làm phó xứ, thường ở trên Đồng Dài, được lịnh Đức cha Camelbecke (Đức cha Hân) dạy chạy vô Làng Sông và Qui Nhơn, nhưng mà bổn đạo Thác Đá nghĩ là nan phương, không lẽ gì tẩu thoát được, thành thử hai cha phúc trình Đức giám mục hay: phận các ngài là ở giữa đoàn chiên, các ngài xin cam phận. Ngày mồng 3 Aout, giặc kéo tới vây Thác Đá. Cố Barrat, Cha Mão, nhà phước, trẻ nhỏ mồ côi và ít bổn đạo kéo vô nhà thờ dọn mình chờ chết. Tối mồng 3 rạng ngày mồng 4, giặc đốt nhà thờ, hai cha và bấy nhiêu người bị chết thiêu trong ấy hết. Phần người bổn đạo ở ngoài, trong lúc cuối cùng, nhiều người trốn thoát được chạy lên núi, giặc họ xua chó đuổi săn, giết chết gần hết, sót đâu vài mươi người. Ngày mồng 4, mồng 5 tháng Aout đó, trong các sở khác, bổn đạo cũng bị tru diệt như vậy”.
Đó là duyên do cái mả tử đạo ở Thác Đá. Nghĩ mà thảm thương! Nhưng mà bổn đạo ngày xưa họ biết và tin chắc lời Chúa phán hứa: “Bao giờ người bách hại và vu oan giá họa chúng con vì Cha, thì chúng con có phước: chúng con hãy vui mừng hoan hỉ vì phần thưởng chúng con trọng hậu trên thiên đàng”. Tin chắc và vững tin nên người xưa  được gan dạ đá vàng coi cái chết như không.
Đáng khâm phục và đáng người ngày nay trang điểm lăng mồ, ghi nhớ lòng đạo đức anh hùng đã vì nghĩa Chúa mà thí mạng mình, và để gương lại cho miêu duệ nghìn thu.